top of page

איש.ה - תערוכה של קבוצת "אמן בעירו" בכפר סבא

התערוכה "איש.ה" באה לדבר על הפער שביני לבינך. הפער הקיומי בין בני אדם אשר מורכב מאלמנטים רבים, שאחד המרכזיים ביניהם הוא המגדר. על הרצף המגדרי כולנו שחקנים פרפורמטיביים המגלמים תפקיד כ"איש" או כ"אישה". למעשה, המציאות אינה כה דיכוטומית והיא מרובדת בהרבה. במסגרת התערוכה פניתי אל קבוצת אמני "אמן בעיר" בכפר סבא וביקשתי מהם להתייחס לנושא של פרפורמטיביות מגדרית. התוצאות גם הן על קשת מגוונת - מעבודות פמיניסטיות ובועטות עד לכדי מסורתיות ומעודנות, מעבודות המתייחסות לטראנסג'נדריות ועד עבודות אשר מפרידות באופן קדום יותר בין "גברים" ל"נשים" כקטגוריה פיזית וחברתית. בין שלל הנושאים שעולים בתערוכה באים לידי ביטוי צבאיות, מיניות, פגיעה ואלימות, רומנטיקה ותשוקה ובעיקר הגוף – במלוא הדרו ואפשרויותיו.

אוצרת שרי גולן, אוקטובר 2017

bottom of page